Zoek, boek, speel

PRIVACYBELEID & COOKIESBELEID
De vennootschap onder firma H. ROSKAM EN H. KAPITEIN V.O.F., handelend onder de naam APPSCAPE, gevestigd en zaakdoende te (7943 RG) Meppel aan Citroenvlinder 163, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Appscape
Citroenvlinder 163
7943 RG Meppel
info@appscape.info
www.appscape.info
www.facebook.com/appscapenl/
www.instagram.com/appscapenederland/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Appscape verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– woonplaats;
– e-mail;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website of in de app aan te maken of deze te vermelden in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Appscape verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@appscape.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Appscape verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van nieuwsberichten over onze diensten;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in onze app;
– om diensten aan u te kunnen verlenen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Appscape neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Appscape) tussen zit. Appscape gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Google analytics: voor het meten van bezoekers op de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Appscape bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Voor de duur van een account bij Appscape
e-mailadres Voor de duur van een account bij Appscape
Locatiegegevens Zijn nodig voor het inchecken bij escape rooms
Plaatsnaam voor eventuele uitbreiding van functies op het platform

Delen van persoonsgegevens met derden
Appscape verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Appscape blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Appscape gebruikt alleen technische, Geanonimiseerde analytische cookies, Site improvement cookies en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website of app wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en app voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website of app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en app optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser of telefooninstellingen zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser of telefooninstelling verwijderen.
Escaperooms die zijn aangesloten bij de app van Appscape hebben van Appscape een iBeacon in bruikleen gekregen. Een iBeacon is een apparaat waarmee u bij uw bezoek aan de escaperoom via bluetooth verbinding dient te maken. De iBeacon registreert, door de locatie van uw telefoon te bepalen en deze informatie op te slaan, dat u de escaperoom hebt bezocht. Appscape heeft deze informatie nodig om zoveel mogelijk te garanderen dat de speeltijden en de beoordelingen die de gebruikers van de app hebben gepubliceerd correct is. Met de informatie kan worden gecontroleerd of de desbetreffende gebruiker daadwerkelijk de escaperoom heeft bezocht. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt door Appscape.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Appscape en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@appscape.info.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Appscape zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Uiteraard wil Appscape eventuele klachten zoveel mogelijk onderling met u oplossen. Toch wil Appscape u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Appscape neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@appscape.info.